طراحی ست اداری و اوراق اداری

مجموعه اوراق اداری در یک کمپانی یا سازمان، با هدف یکپارچه سازی هویت برند در قالب اوراق و اسناد نگارشی طراحی و پیاده سازی می گردد. از آنجایی که اوراق اداری با هدف انتقال پیام های یک سازمان و شرکت هم به صورت درون سازمانی یا شرکتی و هم به صورت برون سازمانی قابل استفاده هستند، در حکم سفیر یک برند یا شرکت محسوب می شوند که هویت و شخصیت آن برند یا شرکت را در دل خود به همراه یک پیام حمل می کنند.
در مجموعه آرمکده، عناوین مجموعه ست های اداری معمولا مشتمل در بخش های زیر می شود:
طراحی اوراق کاغذی مانند: طراحی سربرگ ها،طراحی پاکت نامه،طراحی پاکت اداری، طراحی فرم ها،طراحی یادداشت های روزانه،طراحی کارت های مناسبتی دعوت و تبریک، طراحی کارت های ویزیت و...
طراحی اوراق غیر کاغذی مانند: ساختار و چارچوب نامه های الکترونیکی ( طراحی سیگنچر سربرگ رسمی) و ...

  
 
 • ariyadecor


  ariyadecor
 • arman-tejarat

  arman-tejarat
 • artiman

  artiman
 • azarsaruj

  azarsaruj
 • best

  best
 • bsg

  bsg
 • dana

  dana
 • deltagaz

  deltagaz
 • grandluxbuilding

  grandluxbuilding
 • hatef pailar

  hatef pailar
 • miniatorsazeh

  miniatorsazeh
 • rabiee-autogallery

  rabiee-autogallery
 • raced

  raced
 • saray

  saray
 • sazemandegar

  sazemandegar
 • takgoon

  takgoon
 • winac

  winac
 • ICAN-A

   ICAN-A
 • nikan

  nikan
 • zagros

  zagros
 • Aramid

  Aramid
 • Aramid

  Aramid
 • Pishgaman

  Pishgaman
 • Sazehmandegar

  Sazehmandegar
 • Rased

  Rased
 • Hatef

  Hatef
 • abangan

  abangan
 • afradid

  afradid
 • afshinWood

  afshinWood
 • amlake7

  amlake7
 • aquaShop

  aquaShop
 • arashMazlomi

  arashMazlomi
 • armanTejaratSaba

  armanTejaratSaba
 • artiman

  artiman
 • aryakDecor

  aryakDecor
 • berjieh

  berjieh
 • best

  best
 • bsg

  bsg
 • chapcade

  chapcade
 • DC

  DC
 • delta

  delta
 • Dr

  Dr
 • grandlux

  grandlux
 • hezareh

  hezareh
 • ican

  ican
 • lian

  lian
 • mahak

  mahak
 • miniatorsazeh

  miniatorsazeh
 • moaseseAmiralmomenin

  moaseseAmiralmomenin
 • mortazaviCarpet

  mortazaviCarpet
 • nikan

  nikan
 • parnianTarh

  parnianTarh
 • parsun

  parsun
 • rabiee

  rabiee
 • resinBeton

  resinBeton
 • rise

  rise
 • sahneBoostan

  sahneBoostan
 • samiyi

  samiyi
 • saray

  saray
 • sarooj

  sarooj
 • sazehMandegar

  sazehMandegar
 • takgoon

  takgoon
 • talayesefidgonbad

  talayesefidgonbad
 • webcade

  webcade
 • winac

  winac
 • zagros

  zagros