مروارید سفید: این شرکت در زمینه بازرگانی فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

با توجه به مفهوم مروارید سفید این آرم به گونه ای طراحی شده است تا ضمن نشان دادن فرمهای یک صدف از ماهیت بازرگانی دور نشود. فرم های طراحی شده در حال چرخش به تبادلات کالا و صادرات و واردات اشاره میکند. به علت انجام امور بازرگانی از طریق دریا از رنگ های با طیف آبی استفاده شده است. برای ایجاد فضایی پویا و به دور از قرینگی فرمهای سمت چپ با امتداد یافتن بر روی فرمهای چرخشی سمت راست باعث ایجا بعد گرایی شده و حالت قرینگی و یکنواختی را در آرم از بین برده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط