طراحی هویت برند اسپیتا

Spita Brand Identity Design

{"Images": [{"ImageId":5571,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-23dceSpita-03.jpg","ListOrder":1,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-23dceSpita-03.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-23dceSpita-03.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5570,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-15e91Spita-02.jpg","ListOrder":2,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-15e91Spita-02.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-15e91Spita-02.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5569,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-0690fSpita-01.jpg","ListOrder":3,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-0690fSpita-01.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-0690fSpita-01.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5574,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-5d92fSpita-06.jpg","ListOrder":4,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-5d92fSpita-06.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-5d92fSpita-06.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5573,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-4b798Spita-05.jpg","ListOrder":5,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-4b798Spita-05.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-4b798Spita-05.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5572,"ProductId":681,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\681-30612Spita-04.jpg","ListOrder":6,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-30612Spita-04.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/681-30612Spita-04.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]}]}

طراحی هویت برند منکشه

Menekshe Brand Identity Design

{"Images": [{"ImageId":5463,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-20d93Menekshefinal-03.jpg","ListOrder":1,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-20d93Menekshefinal-03.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-20d93Menekshefinal-03.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5460,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-11f5bMenekshefinal-02.jpg","ListOrder":2,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-11f5bMenekshefinal-02.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-11f5bMenekshefinal-02.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5458,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-06cf8Menekshefinal-01.jpg","ListOrder":3,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-06cf8Menekshefinal-01.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-06cf8Menekshefinal-01.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5466,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-517edMenekshefinal-06.jpg","ListOrder":4,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-517edMenekshefinal-06.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-517edMenekshefinal-06.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5465,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-457abMenekshefinal-05.jpg","ListOrder":5,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-457abMenekshefinal-05.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-457abMenekshefinal-05.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5464,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-32f55Menekshefinal-04.jpg","ListOrder":6,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-32f55Menekshefinal-04.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-32f55Menekshefinal-04.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5469,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-8f0e3Menekshefinal-09.jpg","ListOrder":7,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-8f0e3Menekshefinal-09.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-8f0e3Menekshefinal-09.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5468,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-70adbMenekshefinal-08.jpg","ListOrder":8,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-70adbMenekshefinal-08.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-70adbMenekshefinal-08.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]},{"ImageId":5467,"ProductId":680,"ImagePath":"C:\\Inetpub\\vhosts\\armcade.com\\httpdocs\\Portals\\0\\productimages\\680-6d47cMenekshefinal-07.jpg","ListOrder":9,"Hidden":"False","ImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-6d47cMenekshefinal-07.jpg","ThumbImageURL":"/storeimage/portalid/0/w/900/h/600/url/680-6d47cMenekshefinal-07.jpg","ImageLangs": [{"Lang":"fa-IR ","ImageDesc":"","ExtraOne":"","ExtraTwo":""}]}]}

ماموریت ما، خلق و ارتقاء هویت بصری برند است.
افتخار ما، ارائه خدمات به مدیران موفق کشور است، آنان که برای برند خود ارزش قائلند. از اینجا شروع کنید