طراحی لوگو شرکت spec

زمینه فعالیت:
خدمات مشاور هاي فنی و مهندسی
نام شرکت:
شرکت مهندسین مشاوره spec
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

شرکت مهندسین مشاوره spec با هدف مشاوره، مطالعات و سیست مها، طراحی و نظارت بر پروژ ههاي برق تاسیس و با بهره گیري از تجربیات و دانش فنی پرسنل خود، ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخشهاي مختلف صنعت برق آغاز به کار کرده است.

این مجموعه با توجه به نیاز مبرم به خدمات مشاور هاي فنی و مهندسی و مدیریت طرح با بهره مندي از استعدادها و توانای ی هاي متخصصان و نیروهاي توانمند خود در رشته هاي مختلف برق، ساختمان، رایانه و مدیریت، عهده دار خدمات متعدد و شایان توجه به صنعت برق بوده است.