طراحی لوگو شرکت RPM

زمینه فعالیت:
Risk Processing Management
نام شرکت:
RPM
نوع لوگو:
خدماتی

توضیحات

در دنیای کسب و کار‌با تحولات زیاد و گوناگونی مواجه می‌شویم و موسسات همواره درگیر‌این نوسانات هستند. از این رو در فضـای عملی امـروز، مدیـران باید تـوانایی برخـورد با هرگونه تحولات بیرونی و درونی و به عبارتی ویژگی خطرپذیری را داشته باشد، در کلام علمـی به این ویژگـی مدیریت ریسـک می‌گویند، RPM یکی از مجموعه‌هـای پیشرو در حال فعـالیت در این زمینه  است.

از اینجا شروع کنید