شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز Customer Logo ColorUsed

شرکت تولید نرم افزار جهت پرداز

رنگ های استفاده شده

توضیحات

فرایند تولید نـرم افزار به یـک سری از فعالیت‌های مهندسـی نرم افـزار اطلاق می‌شود که با هـدف مدیریت چرخه حیـات یک سیستم نرم افزاری برنامه ریـزی طراحی می شود، شرکت جهت‌پرداز به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در حال فعالیت می باشد.

نظر کارفرما

person

نمونه لوگوهای مشابه