شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه Customer Logo ColorUsed

شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه

رنگ های استفاده شده

توضیحات

شرکـت آتکو در زمینـه انجـام امـور پیمـانکاری مربـوط به احـداث سـاختمانی  (بتنـی، آجـری، سنگـی و چـوبی)، احـداث راه‌هـای اصلـی و فرعی و اجرای روکـش آسفـالت و احـداث پل و کانـال آب و اجـرای شبکـه فـاضلاب و اجـرای عملیـات شبکـه بـرق و اجـرای عملیـات شبـکه گــازرسـانی و احـداث خطــوط انتقـال نفـت و گـاز، آب تــاسیسـات سـر چــاهی و تـاسیسـات پـالایشگـاهـی بـه عملیـات راه انـدازی، طراحی و اجرایی مرتبط با صنعت انرژی و شرکت در نمایشگاه‌ها، فعالیت دارد.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی وب سایت شرکت آداک
طراحی وب سایت شرکت آداک
0