شرکت ساخت نیروگاه ارسن توسعه

زمینه فعالیت:
ساخت نیروگاه
نام شرکت:
آتکو
نوع لوگو:
شرکتی

توضیحات

شرکـت آتکو در زمینـه انجـام امـور پیمـانکاری مربـوط به احـداث سـاختمانی  (بتنـی، آجـری، سنگـی و چـوبی)، احـداث راه‌هـای اصلـی و فرعی و اجرای روکـش آسفـالت و احـداث پل و کانـال آب و اجـرای شبکـه فـاضلاب و اجـرای عملیـات شبکـه بـرق و اجـرای عملیـات شبـکه گــازرسـانی و احـداث خطــوط انتقـال نفـت و گـاز، آب تــاسیسـات سـر چــاهی و تـاسیسـات پـالایشگـاهـی بـه عملیـات راه انـدازی، طراحی و اجرایی مرتبط با صنعت انرژی و شرکت در نمایشگاه‌ها، فعالیت دارد.

از اینجا شروع کنید