سیفیه: زمینه فعالیت محصولات غذایی میباشد.

LOGO DESIGNING PROCESS

کلمه سیفیه به علت داشتن دندانه های زیاد باید طوری طراحی شود که ریتم دندانه ها یکنواخت نباشد و دارای جذابیت بصری کافی باشد. حرف ه با متماییز شدن نسبت به سایر حروف دارای جاذبه بصری لطیفی شده است. که نشان از جوانه محصولات دارد. لوگوی مورد نظر در یک اونیفورم مناسب و هماهنگ با لوگو قرار گرفته است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط