هزاره تجارت ایرانیان: این شرکت در زمینه خدمات بازرگانی فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

از حرف اول عنوان مجموعه در این آرم استفاده شده است. حرف H در قالب دو فرم رفت و برگشت به عنوان نماد صادرات و واردات آورده شده است ضمن اینکه حرف H را نشان میدهند. رنگهای آبی و نارنجی به صورت رنگ مکمل و نشان از تحرک و پویایی شرکت بازرگانی دارند.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط