سانلی: تالار عروسی و خدمات جشن
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی
طراحی لوگو سانلی

LOGO DESIGNING PROCESS

برای ایده نشان تصویری این تالار از فرم تاج عروس استفاده شده است این نقش کاملا گویای فضایی مجلل و یادآور جشن های عروسی میباشد. رنگ صورتی متمایل به بنفش این فضا را بهتر نشان میدهد. در لوگوی سانلی با توجه به فضا و فرم تاج، حروف طراحی شده اند و خوانایی لوگو نیز حفظ شده است. در پایان حرف (ی) نقش یک گل برای زیبایی بیشتر و اشاره به فرم تاج قرار گرفته است. از نقطه حرف (ن) جهت ترکیب بندی بهتر در تاج نیز استفاده شده و در راس تاج فرم دایره در اندازه ای کوچکتر تکرارشده است. رنگ طلایی به عنوان مکمل رنگ صورتی متایل به بنفش در نظر گرفته شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط