سانلی: تالار عروسی و خدمات جشن

LOGO DESIGNING PROCESS

برای ایده نشان تصویری این تالار از فرم تاج عروس استفاده شده است این نقش کاملا گویای فضایی مجلل و یادآور جشن های عروسی میباشد. رنگ صورتی متمایل به بنفش این فضا را بهتر نشان میدهد. در لوگوی سانلی با توجه به فضا و فرم تاج، حروف طراحی شده اند و خوانایی لوگو نیز حفظ شده است. در پایان حرف (ی) نقش یک گل برای زیبایی بیشتر و اشاره به فرم تاج قرار گرفته است. از نقطه حرف (ن) جهت ترکیب بندی بهتر در تاج نیز استفاده شده و در راس تاج فرم دایره در اندازه ای کوچکتر تکرارشده است. رنگ طلایی به عنوان مکمل رنگ صورتی متایل به بنفش در نظر گرفته شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط