سیباتانان: فعالیت در زمینه فرآورده های نان

LOGO DESIGNING PROCESS

درطراحی آرم گاه از شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم استفاده می شود و گاه به صورت غیر مستقیم. به طور مثال اگر شرکتی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارد از نقش یک ساختمان ساده شده در طراحی خود استفاده کند شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم خواهد بود. مثال مورد دوم: اگر شرکتی برای تولید واردات لاستیک ماشین های سنگین از فرم گوزن استفاده کند از روش انتقال مفهوم به صورت غیر مستقیم استفاده کرده است. در مورد دوم مفهوم ورای موضوع قرار میگیرد و میتواند ضمن داشتن چندین مفهوم ماندگاری طولانی تری داشته باشد در این حالت مخاطب غافلگیر می شود زیرا مفاهیم اولیه و ساده برای مخاطب فعلی به صورت کلیشه درآمده اند.
در طراحی آرم سیباتانان از روش انتقال مفهوم به صورت غیر مستقیم استفاده شده است. آرم مورد بحث پرنده ای را نشان میدهد که در حال خوردن گندم میباشد. پرنده در اینجا نماد پاکی و سلامتی محصول است. رنگ سبز برای مفهوم سلامتی در کنار رنگ طلایی برای گندم به عنوان ماده ای با ارزش در نظر گرفته شده است.

Testimonial

خوش صحبتان
نمونه کارهای مرتبط