آلتون راه خلیج فارس: این شرکت در زمینه واردات لاستیک های ماشین هایسنگین فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

درطراحی آرم گاه از شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم استفاده می شود و گاه به صورت غیر مستقیم. به طور مثال اگر شرکتی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان فعالیت دارد از نقش یک ساختمان ساده شده در طراحی خود استفاده کند شیوه انتقال مفهوم به صورت مستقیم خواهد بود. مثال مورد دوم: اگر شرکتی برای تولید مواد غذایی و فرآورده های نان از فرم پرنده ای در حال غذا داد به جوجه خود استفاده کند از روش انتقال مفهوم به صورت غیر مستقیم استفاده کرده است. در مورد دوم مفهوم ورای موضوع قرار میگیرد و میتواند ضمن داشتن چندین مفهوم ماندگاری طولانی تری داشته باشد در این حالت مخاطب غافلگیر می شود زیرا مفاهیم اولیه و ساده برای مخاطب فعلی به صورت کلیشه درآمده اند.
در طراحی آرم آلتون راه برای نشان دادن فضای ماشین آلات سنگین که مترادف با مفهوم سرسختی است و مفوم حرکت از فرم گوزن استفاده شده است. گوزن حیوانی قدرتمند و دونده است که مفهوم غیر مستقیم به فعالیت های شرکت آلتون راه دارد.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ